Integrated Building Management - Energy Management

KAYNAK YÖNETİMİ: ENERJİ YÖNETİMİ

GEREKSİNİMLER

Tasarruf elde edilebilmesi için binadaki enerji akışının anlaşılması gerekir. Yalnızca bina operatörünün, binanın hangi bölümünde hangi sistem tarafından ne kadar enerji tüketildiğini tam olarak bilmesi durumunda yatırım kararları en iyi getiriyi sağlayacak şekilde optimize edilebilir.

Enerji tüketimini anlamak için bütünleşik bir yaklaşım gerekir:

 • Veri toplama, gerçek zamanlı olarak kaynak tüketiminin ölçülmesi anlamına gelir. Ölçüm, enerji tüketimini izlemenin ötesine geçer; tüketimin nerede gerçekleştiğini anlamak için akışın izlenmesini de içerir. Kaynakların nerede tüketildiğinin anlaşılması için ölçüm hem besleme hem de tüketim tarafında gerçekleştirilmelidir. Veri kaybı riski daha az olduğundan bugün "pulse çıkışlı sayaçlar" yerine "haberleşmeli sayaçlar" delete tercih edilir.
 • Normalleştirme / Dönüştürme, enerji tüketiminin, kullanıcının anlayabileceği bir birime "çevrilmesi" anlamına gelir. Farklı kullanıcılar, farklı enerji tüketimi algısına sahiptir. Araç üreticisi için enerji ölçülebilirken (örneğin, "1 araç üretmek için gerekli kWh"), bir okul öğretmeni için bu ölçümleme, "öğrenci başına kWh ve eğitim saati" anlamına gelebilir. Normalleştirme süreci harici etkileri ortadan kaldırırken, enerji tüketiminin farklı binalar arasında benzer hale getirilmesini de sağlar. Enerji tüketimi bina metre karesine bölünebilir ya da dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak enerji tüketimini göstermek için hava durumu etkilerinin ayrıştırılmasını kapsayabilir. Sürekli olarak binaların performansını izlemek için temel performans göstergelerini hesaplarken matematiksel terimler kullanılabilir.
 • Arşivleme, değerlendirme için, uzun süre boyunca enerji verilerinin saklanması ve gerektiğinde incelenebilmesi anlamına gelir.
 • Görselleştirme / Raporlama, verilerin okunaklı ve anlaşılması kolay (büyük ölçüde grafiksel) temsillere dönüştürülmesi anlamına gelir. Raporlar, enerji tüketimindeki anormallikleri algılamayı ve asıl nedenlerini belirlemeyi kolaylaştırır.
  Yukarıdaki adımlar düzenli olarak takip edildiğinde yalnızca optimizasyon olasılıklarının belirlenmesine yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda enerji yatırımlarının getirisini doğrulamak için de kullanılabilir.
 • Etkili enerji yönetimi en iyi ISO 50001 ile başarılır. Bu uluslararası standart, enerji tasarrufu sağlamanıza, maliyetleri düşürmenize ve çevresel gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olan enerji yönetimi uygulamalarını kapsar. CentraLine Energy Management, ISO 50001 standartlarını sağlamanıza destek olur.
Detaylar

ÇÖZÜMLER

CentraLine, normalleştirme ve arşivleme yoluyla veri toplamadan enerji raporlaması ve analizine kadar enerji yönetiminin tüm aşamalarını yönetir. CentraLine portföyü, ısıtma ve soğutma enerjisini, akışı ve elektriği izlemek için çok çeşitli ölçüm cihazlarını içerir. Elektrik ölçüm cihazları 1 fazlı versiyon (32 A) ile 3 fazlı versiyon (dönüştürücü kullanılarak 1500 A'ya kadar) arasında çeşitlilik gösterir. Isı ölçüm cihazları, sistemin besleme ve dönüş sıcaklıklarına dayalı olarak ısıtma ve soğutma enerji ölçümü arasında otomatik geçişi destekler. Ölçüm cihazları; darbe sayımı, MBUS okuma değeri veya ModBus okuma değeri gibi çeşitli BMS bağlantılarını kapsayacak kadar esnektir.

CentraLine HAWK ve EAGLEHAWK Kontrolörler, yönetim sisteminde veri kaybı oluşmaması için ölçüm verilerini toplar ve arşivler. kontrolörler, veri normalleştirmesi için gelişmiş işlevler sunar:

 • "Bir alanın metre karesi" gibi sabit değerlere göre ücretlendirme,
 • "Üretilen araç sayısı" gibi üretim çıktılarını temsil eden değişken verilere göre ücretlendirme,
 • Isıtma veya soğutma sistemleri dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak değerleri normalleştirerek kullanımı hesaplar ve çevresel verilere göre ücretlendirme yapar.

CentraLine kontrolörler, binalar arasında karşılaştırılabilir tüketim verileri sağlayarak doğru kıyaslamaya olanak sağlar. Ayrıca veriler, kullanıcıya işi için anlamlı şekilde sunulabilir; örneğin, bir araç üreticisi için "m² başına kWh ve üretilen araç" veya bir okul müdürü için "eğitim saati başına kWh ve öğrenci sayısı". Tüm katların toplamı olarak elektrik enerjisi tüketimini toplamını hesaplamak için farklı ölçüm cihazlarının okuma değerleri kolayca matematiksel olarak birleştirilebilir.

CentraLine Energy Management raporlama sistemi verileri, farklı grafik türlerinde, anlaşılabilir bir şekilde sunar;

 • Basit çizgi veya çubuk grafikler, tanımlı bir zaman çizelgesi boyunca tek bir veri noktasının enerji tüketiminin anlaşılmasına yardımcı olur. Veri noktası, tek bir ölçüm cihazı veya birden çok ölçüm cihazının toplamı olabilir.
 • Birden çok y ekseni içeren çizgi veya çubuk grafikler, tanımlı bir zaman çizelgesi boyunca farklı veri noktaları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlar. Örneğin, bir eksende enerji tüketimi, diğer eksende hava ısısı ve dış mekan sıcaklığı gösterilebilir.
 • Pasta grafikler, farklı enerji ölçümlerinin toplam tüketime katkı yüzdesinin anlaşılmasına yardımcı olur.
 • Yığın çubuklar, tanımlı bir zaman çizelgesi boyunca farklı enerji ölçümlerinin toplam tüketime katkısının karşılaştırılmasına olanak sağlar.
 • Dağılım grafikleri, ikincil bir ölçüme (örn. dış mekan sıcaklığına dayalı tüketim) dayalı olarak enerji tüketiminin ayrıntılı analizini sağlar ve optimizasyon için anlamlı veriler sunar.
 • ISO 50001 standardı, işletmelerin iyileştirmeler için enerjiyi akıllıca yönetmesini gerektirir. Regresyon analizi, hava durumu telafili tahminlere karşı kıyaslama, eşdeğer kullanım geçmiş verileriyle karşılaştırma gibi teknikler bilgi ve öngörüyü artırabilir. Energy Management, bu karmaşık ve gelişmiş teknikleri, genel kullanıcı için erişilebilir duruma getirir ve bilgileri basit ve kolay anlaşılır şekilde görüntüler. Bilgilerin sunumu, işletmeniz içinde ve dışında iyileştirmelerin etkili şekilde yönetilmesini sağlar.
Detaylar
Energy Management

ÜRÜNLER

ENERJİ YÖNETİMİ

Energy Management

Energy Management, CentraLine Niagara web teknolojisinde yerleşik olarak bulunan enerji kıyaslaması ve analizine yönelik profesyonel bir araç olup enerjiyle ilgili verilerin yönetimine ilişkin çok çeşitli teknikler sunar.
Energy Management;
-enerjinin yönetilmesi, tesislerin işletiminin analiz ve optimize edilmesi,
-bina veya tesislerde birden çok düzey arasında performans ölçümlemesi için ideal sistemdir.

AKILLI ENTEGRASYON VE DENETLEME SİSTEMİ YAZILIMI

ARENA

Tüketim verilerinin uzun vadeli arşivlemesi ve görselleştirmesi için denetleme sistemi yazılımı.

ÖLÇÜM CİHAZLARI

CENTRALINE METERS

CentraLine ürün portföyünde ısıtma, soğutma enerjilerinin, akışkanların debi ve miktarların ölçümleri ile elektrik tüketiminin izlenmesi ve kontrolü için geniş bir saha ekipmanları ürün gamı bulabilirsiniz.

AKILLI ENTEGRASYON

HAWK

Farklı ölçüm cihazı türlerini destekleyen akıllı kontrolör: Pulse (Dijital G/Ç modülü, M-Bus, Modbus, LONWORKS aracılığıyla). Kısa vadeli veri arşivlemesini ve KPI'lerin veri normalleştirmesini / hesaplamasını destekler.

AKILLI ENTEGRASYON

EAGLEHAWK

B-BC sertifikasyonu, LONWORKS (FTT-10A ve IP), Modbus, M-BUS, DALI, KNX, EnOcean da dahil olmak üzere BACnet (IP ve MSTP) ile aydınlatma, gölgelendirme ve diğer uygulamaların entegrasyonu için bina kontrolörü.

BİLGİLER

Dağılım grafikleri, ikincil bir ölçüme dayalı olarak enerji tüketiminin analizi için güçlü bir araçtır. Dış mekan hava sıcaklığı ya da üretim verileri ikincil ölçümler için kullanılabilir.

Yukarıdaki dağılım grafiğinde her nokta belirli bir günün enerji tüketimini, o günün ortalama dış mekan hava sıcaklığı birleştirilmiş şekilde temsil eder. Arşivlenen değerlerin analiz edilmesi, bina ve kullanıcı özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgi sağlar:

 • Eğrinin büküldüğü "köşe", söz konusu binanın gerçek ısıtma (veya soğutma) sınırını gösterir. Yalnızca ısıtma sınırının altında ısıtma, yalnızca soğutma sınırının yukarısında soğutma gerekir. Bu iki sınır arasında, bu binada, DHWS amacıyla az enerji tüketilir.
 • Eğrinin yukarı eğimi, binanın iletim kayıplarının bir göstergesidir. Eğri ne kadar yassı olursa dış mekan hava sıcaklığının enerji tüketimi üzerindeki etkisi o kadar az olur. Yüksek ısıtma sınırları olan dik eğriler, daha iyi yalıtım ile engellenebilecek yüksek iletim kaybını belirtir.
 • Değerlerin regresyon eğrisinden belirgin sapması, birbirine eş çevresel koşullar altında güçlü bir enerji tüketimi farklılığını belirtir. Bunun nedeni manifold olabilir ve çoğu zaman kullanıcı davranışından kaynaklanır. Farklı günlerde açılış saatlerinin farklılık göstermesi, pencerelerin açık kalması, belirli günlerde DHWS talebinin daha yüksek olması (örn. spor tesislerindeki duşlar nedeniyle) vb. farklı kullanıcı davranışlarına örnek olarak verilebilir. Bu farklılıklar özellikle sık sık veya düzenli olarak gerçekleşiyorsa daha fazla analiz gerekir. Yukarıdaki grafikte, alt kısımdaki normal aykırı değerler, hafta sonlarında binanın daha az kullanılmasıyla oluşur ve bu da beklenen bir davranıştır. Regresyon eğrisinin yukarısındaki normal aykırı değerler, zaman programının yanlış ayarlanmasından kaynaklanmıştır; bu da haftanın tek bir gününde, gün boyu ısıtmanın yüksek sıcaklıklara çıkmasına neden olur. Sorun belirlendikten sonra, ısıtma sisteminin zamanlaması düzeltilerek kolayca çözümlenebilir.
Detaylar