Centra Line by Honeywell

Noteikumi un nosacījumi

Galvenie noteikumi
Ludzu, atveliet kadu bridi, lai iepazitos ar ¹iem noteikumiem. Izmantojot ¹o timekla vietu, Jus piekritat ieverot ¹os noteikumus. Ja Jus nevelaties pienemt ¹os noteikumus, neizmantojiet ¹o timekla vietu.

Ja Jus velaties ievietot saiti uz musu timekla vietu no arejas vietnes, mes sagaidam, ka Jusu vietne nav izvietots pretlikumigs, aizvainojo¹s vai neetisks materials. Honeywell neuznemas atbildibu par jebkuram nepamatotam prasibam saistiba ar arejam vietnem, kas savienojas ar ¹o timekla vietu. Tiek pienemts, ka Jus neaizskarsiet Honeywell godu, izmantojot vietnes savienojumu.

Saites uz citam vietnem
©i vietne satur saites uz citam timekla vietam, da¾as no kuram nepieder Honeywell un kuras Honeywell neparrauga. Honeywell nenes atbildibu par ¹o timekla vietu konfidencialitates kartibu vai to saturu. ©o saistito uznemumu timekla vietu konfidencialitates noteikumi var at¹kirties no tiem, kas ir pienemti Honeywell. Jums ir jaiepazistas ar konfidencialitates noteikumiem jebkura saistitaja vietne.

Sikdatnu izmanto¹ana
Kas ir sikdatnes? Sikdatnes ir mazas datnes, kuras timekla vieta nosuta uz lietotaja cieto disku, ar noluku uzglabat informaciju. Sikdatnes padara timekla parluko¹anu ertaku, saglabajot informaciju par Jusu izskatitajam lappusem, kamer esat musu vietne. Mes nekad nesaglabajam paroles vai kreditkartes informaciju musu sikdatnes. Sikdatnu izmanto¹ana ir nozares standarts - Jus tas atradisies praktiski visas lielajas timekla vietas.

Paradot ka un kad musu viesi izmanto vietni, sikdatnes palidz mums uzzinat, kuras lappuses ir popularas un kuras nav. Daudzi uzlabojumi un jauninajumi musu vietne tiek balstiti uz tada veida informaciju, ka kopejais apmekletaju un izskatito lappu¹u skaits. ©adu informaciju visertak ir iegut, izmantojot sikdatnes. Mes izmantojam informaciju no sikdatnem, lai sekmetu musu pakalpojumu labaku atbilstibu musu lietotaju vajadzibam.

Sikdatnes var tikt izmantotas, lai noteiktu lietotaja unikalas vajadzibas. Sikdatnes var tikt izmantotas, ari lai noskaidrotu lietotaja tendences un ieradumus. Tas mums palidz labak saparast, kuras musu timekla vietas lappuses lietotajs atzist par vertigam, un tas uzlabot. Lai gan abas ¹is aktivitates ir atkarigas no sikdatnu izmanto¹anas, apmekletaji savas parlukprogrammas vienmer var inaktivet sikdatnes. Lielaka dala parlukprogrammu sakotneji ir ieprogrammetas pienemt sikdatnes. Jus varat izveleties iespeju Jusu parlukprogramma sikdatnes nepienemt vai ari likt noradit, kad tiek nosutita sikdatne. Tacu nemiet vera, ka da¾as musu timekla vietas lappuses var nefunkcionet pareizi vai klut daudz lenakas, ja Jus atsakaties no sikdatnem.

Izmainas noteikumos
Honeywell patur tiesibas bez iepriek¹eja pazinojuma atjaunot vai izdarit grozijumus ¹ajos noteikumos jebkura laika. Izmantojot ¹o timekla vietu pec jebkuram ¹adam izmainam, Jus piekritat ieverot noteikumus ar visam tajos veiktajam izmainam. ©i iemesla del mes Jus aicinam parskatit ¹os noteikumus ikreiz, kad Jus izmantojat musu timekla vietu.

ATBILDIBAS IEROBE®OJUMS
NEKADA ZINA HONEYWELL UN TA SAISTITIE UZNEMUMI, VAI JEBKUR© NO VINU DARBINIEKIEM, DIREKTORIEM, AMATPERSONAM, AGENTIEM, PARDEVEJIEM VAI PIEGADATAJIEM NENES ATBILDIBU PAR JEBKADIEM TIE©IEM VAI NETIE©IEM ZAUDEJUMIEM, KAS CELU©IES VAI IR SAISTITI AR ©IS TIMEKLA VIETAS IZMANTO©ANU VAI NESPEJU TO IZMANTOT. ©IS IR VISAPTVERO©S ATBILDIBAS IEROBE®OJUMS, KAS ATTIECAS UZ VISIEM JEBKADA VEIDA ZAUDEJUMIEM (KOPEJIEM, SPECIALAJIEM, NEJAU©AJIEM, NETIE©AJIEM, SODA VAI CITIEM, TAI SKAITA, BET NE TIKAI, DATU, IENAKUMU VAI PELNAS ZAUDEJUMIEM), NEATKARIGI NO LIGUMATTIECIBAM, NOLAIDIBAS VAI CITAM NEATBILSTO©AM DARBIBAM, PAT JA HONEYWELL PILNVAROTS PARSTAVIS VAI TAS SAISTITAIS UZNEMUMS IR TICIS BRIDINATS VAI ARI TAM BUTU BIJIS JAZINA PAR ©ADU ZAUDEJUMU IESPEJAMIBU. JA JUS ESAT NEAPMIERINATS AR ©O TIMEKLA VIETU VAI ARI AR JEBKURU INFORMACIJU, KAS IEVIETOTA ©AJA VIETNE, JUSU VIENIGA IESPEJA IR PARTRAUKT IZMANTOT ©O TIMEKLA VIETU. JUS APLIECINAT, IZMANTOJOT ©O TIMEKLA VIETU, KA ©IS VIETNES IZMANTO©ANA IR TIKAI UN VIENIGI JUSU ATBILDIBA.

Noteikumu speka esamiba
Pievienojoties un izmantojot ¹o timekla vietu, Jus piekritat, ka Jusu piekluve un ¹is timekla vietas izmanto¹ana ir ¹o noteikumu, ka ari citu attiecigo likumu subjekts.

close to you