Integrated Building Management - Energy Management

ŘÍZENÍ ZDROJŮ: ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

POTŘEBY

Porozumění způsobu využívání energie v budově je pro plánování a realizaci úspor klíčové: správné investice, které zajistí nejvyšší návratnost, je možné provádět jen v případě, kdy provozovatel budovy přesně ví, kolik energie který systém v dané části budovy spotřebovává.

Aby bylo možné získat o spotřebě energie přehled, je třeba provádět různé úkony:

 • Shromáždění dat – jde o měření spotřeby prostředků v reálném čase. Při měření nejde jen o sledování spotřeby energie. Je nutné také sledovat toky prostředků, například to, kolik vody se kde spotřebovává. Měření je třeba provádět na straně dodávky i spotřeby, aby bylo možné zjistit, kde se dodávaná energie spotřebovává. Sběrnicové měřiče se dnes používají více než pulzní čítače, protože s sebou nesou nižší riziko ztráty dat.
 • Normalizace/převod – jedná se o „převod“ spotřeby energie na něco, čemu uživatel může rozumět. Různí uživatelé vnímají spotřebu energie různými způsoby. Například u výrobce automobilů může jít o „počet kWh nutných na výrobu 1 auta“, zatímco pro učitele to může znamenat „počet kWh na žáka a hodinu učení“. Součástí procesu normalizace je eliminace externích vlivů, aby bylo možné spotřebu energie porovnávat u různých budov. Můžete například vydělit spotřebu energie plochou budovy ve čtverečních metrech nebo brát v úvahu vlivy počasí a zjišťovat spotřebu energie podle teploty v jednotlivých dnech. Pomocí matematických výrazů lze vypočítat klíčové indikátory výkonu pro nepřetržité sledování parametrů budovy.

 

 

 • Archivace – data týkající se energií je třeba uchovávat po dostatečně dlouhou dobu, aby bylo možné z nich vyvodit závěry.
 • Vizualizace/hlášení – data se převádějí do formy čitelných a snadno pochopitelných (většinou grafických) reprezentací. Tyto zprávy jsou zaměřeny na snadnou detekci anomálií ve spotřebě energie a umožňují zjištění jejich základních příčin.
  Důsledné provádění výše uvedených kroků pomáhá nejen s určováním možných optimalizačních opatření, ale také s ověřením návratnosti investic do vybavení pro úsporu energie.
 • Efektivní řízení spotřeby energie není pro podnik jen výhodou; stává se i povinností. Nejlepším způsobem, jak jej dosáhnout, je dodržování normy ISO 50001. Tato mezinárodní norma popisuje postupy pro řízení spotřeby energie, pomocí kterých můžete energii ušetřit, snížit náklady a splnit požadavky environmentálních nařízení. Řešení CentraLine Energy Management vám s plněním požadavků normy ISO 50001 pomůže.
  Čtěte více

  ŘEŠENÍ

  CentraLine řeší všechny aspekty energetické úspornosti od získávání dat přes normalizaci a archivování až k hlášení a analýze spotřeby energie. Pro sledování základních dat o spotřebě nabízí portfolio CentraLine širokou řadu měřičů energií na vytápění a chlazení, průtoku vody a spotřeby elektřiny. Elektroměry jsou k dispozici od 1fázových (32 A) do 3fázových verzí (až 1500 A s využitím měničů). Měřiče tepla podporují automatické přepínání mezi energiemi na vytápění a chlazení podle vstupních a výstupních teplot v systému. Měřiče jsou flexibilní a podporují různé způsoby připojení k BMS včetně počítání impulzů, odečtu MBUS nebo ModBus.

  Regulátory CentraLine HAWK nebo EAGLEHAWK mohou fungovat jako datové kolektory pro hlavní systém a mohou data z měření archivovat, dokud je kontrolor nenačte. Díky tomu nedochází k žádným ztrátám dat. Tyto regulátory mají i další pokročilé funkce pro normalizaci dat, například následující:

  • korekce podle pevných hodnot, například čtverečních metrů plochy,
  • korekce podle proměnných dat, která představují výstup výroby, například počet vyrobených aut,
  • korekce podle environmentálních dat, například z výpočtu stupňů ohřívání nebo chlazení v jednotlivých dnech.

  Regulátory CentraLine tedy dokáží zajistit data o spotřebě, která lze přímo porovnávat u různých budov. Údaje je navíc možné prezentovat způsobem, který dává konkrétnímu uživateli smysl, například „kWh na m² a vyrobené auto“ u výrobce aut nebo „kWh na počet odučených hodin a počet žáků“ u ředitele školy. Hodnoty z různých měřičů lze snadno matematicky spojit a vypočítat například celkovou spotřebu elektrické energie na všech podlažích.

  Řídicí panel CentraLine Energy Management potom data prezentuje ve snadno srozumitelné formě. Jsou k dispozici různé druhy grafů:

  • Jednoduché čárové nebo pruhové grafy jsou užitečné ke znázornění spotřeby energie jednoho datového bodu v zadaném časovém rozsahu. Datový bod může být jeden měřič nebo součet více měřičů.
  • Čárové nebo pruhové grafy s více osami Y umožňují porovnávání různých datových bodů v daném časovém rozsahu. Příkladem může být zobrazení spotřeby energie na jedné ose a teploty ve stupních v jednotlivých dnech na druhé.
  • Z kruhových grafů je možné zjistit procentuální příspěvek jednotlivých měřičů energie k celkové spotřebě.
  • Skládané sloupcové grafy umožňují porovnávání příspěvků jednotlivých měřičů k celkové spotřebě v daném časovém období.
  • Bodové grafy umožňují podrobnou analýzu spotřeby energie podle sekundárního měření (například spotřeby v závislosti na venkovní teplotě). Jde o velmi užitečný nástroj pro získání informací o možné optimalizaci.
  • Norma ISO 50001 vyžaduje, aby podniky řídily spotřebu energie inteligentním způsobem a dosáhly tak úspor. Užitečné informace a poznatky lze získat pomocí různých metod, například regresní analýzy, porovnávání s předpověďmi, které zohledňují vlivy počasí, či porovnávání s historickými daty s ekvivalentními podmínkami. Díky řešení Energy Management jsou tyto složité a propracované metody dostupné i běžným uživatelům a informace, které poskytují, je možné zobrazit jednoduchým a snadno srozumitelným způsobem. Intuitivní prezentace informací umožňuje efektivní sdělování poznatků vedoucích ke zlepšení v rámci celého podniku i mimo něj.

   

   

  Čtěte více
  Energy Management

  PRODUKTY

  ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

   

  Energy Management je profesionální nástroj pro porovnávání a analýzu spotřeby energie postavený na webové technologii CentraLine Niagara, který nabízí celou řadu metod pro správu dat týkajících se spotřeby energie.
  Energy Management je ideální systém pro:
  - řízení spotřeby energie, analýzu a optimalizaci provozu zařízení
  - a měření parametrů na více podlažích budov.

  CHYTRÁ INTEGRACE A ŘÍDÍCÍ GRAFICKÁ CENTRÁLA

  ARENA

  Toto zařízení umožňuje dlouhodobou archivaci a vizualizaci dat týkajících se spotřeby.

  METERS

  CENTRALINE METERS

  Portfolio CentraLine obsahuje rozsáhlou řadu měřicích přístrojů pro monitorování spotřeb energií vytápění a chlazení, měření množství vody a elektřiny.

  CHYTRÁ INTEGRACE

  HAWK

  Tento chytrý kompaktní regulátor podporuje různé typy měřičů: pulzní (přes digitální I/O modul, MBus, Modbus, LONWORKS). Podporuje krátkodobou archivaci dat, normalizaci dat a výpočty KPI.

  CHYTRÁ INTEGRACE

  EAGLEHAWK

  Integrovaný regulátor pro budovy s funkcemi BACnet (IP a MSTP) včetně certifikace B-BC, LONWORKS (FTT-10A a IP), Modbus, MBus, DALI, KNX, EnOcean. Umožňuje integraci osvětlení, stínění a jiných funkcí v budově..

  INFORMACE

  Bodové grafy jsou užitečným nástrojem pro analýzu spotřeby energie podle sekundárního měření. K sekundárním měřením patří například venkovní teplota vzduchu nebo výrobní data související se spotřebou energie.

  V grafu na obrázku výše představují tečky spotřebu energie v jednotlivých dnech s překrytím průměrných venkovních teplot. Analýzou „shluku bodů“ získáte podrobné informace o charakteristice budovy i jejích obyvatel:

  • „Ohyb“ křivky představuje skutečnou mez vytápění (nebo chlazení) dané budovy. Vytápění je nutné jen pod touto mezí, chlazení jen nad ní. Mezi těmito dvěma hodnotami se v této budově na ohřívání vody kvůli vytápění spotřebovává jen málo energie.


  • Sklon křivky je indikátorem ztrát při přenosu tepla v budově. Čím je křivka plošší, tím méně je spotřeba energie ovlivněna venkovní teplotou vzduchu. Strmé křivky s vysokými hranicemi vytápění jsou známkou velkých tepelných ztrát vzniklých přenosem, které lze odstranit lepší izolací budovy.
  • Velká odchylka shluku bodů od regresní křivky znamená značně kolísající spotřebu energie za shodných klimatických podmínek. Příčin může být mnoho a velkou roli často hraje chování obyvatel. K možným příčinám patří různá pracovní doba v různých dnech, otevírání oken, vyšší poptávka po teplé vodě v některých dnech (například ve sprchách ve sportovních areálech) a podobně. Podobná kolísavost zasluhuje další analýzu, zvláště tehdy, když k ní dochází často nebo dokonce pravidelně. Ve výše uvedeném grafu je výskyt pravidelných odlehlých hodnot v dolní části způsoben menší mírou využívání budovy o víkendu, což je očekávané. Výskyt pravidelných odlehlých hodnot nad regresní křivkou je způsoben nesprávně nastaveným časovým programem, který jeden den v týdnu zapínal vytápění na vysoké teploty. Po zjištění takového problému jej lze snadno vyřešit opravou plánování vytápěcího systému.


   Čtěte více